NÕUDED REGISTRISSE KANTUD MOPEEDIDELE KUNI 01.07.2012

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/6201/1008/MKM42_lisa3.pdf